Analiza odchyleń budżetu

Zmiana sposobu budżetowania z kontroli wykonania na zapobieganie występowania odchyleń w fazie początkowej tworzenia budżetów, pokazuje rolę jaką powinna we współczesnym budżetowaniu powinna odgrywać analiza odchyleń prowadzona po wykonaniu budżetu. Pomimo pomniejszenia znaczenia pozostanie ona nadal istotnym elementem procesu budżetowania. Sprzyjać temu może wbudowanie analizy odchyleń w proces ciągłych zmian i stosowanie jako instrumentu pomagającego identyfikować miejsca, w których takie zmiany są niezbędne. Do Kontroli wykonania budżetów tworzonych w przekroju działań
biuro rachunkowe Katowice może zastosować tradycyjny schemat obliczania odchyleń. Odchylenia te są ustalone dla przychodów, kosztów materiałów bezpośrednich oraz kosztów działania.

Analiza finansowa