Bony skarbowe

Bony skarbowe są krótkoterminowymi instrumentami dłużnymi emitowanymi przez skarb państwa. Kupując taki bon udzielamy rządowi pożyczki, która powinna zostać zwrócona wraz z odsetkami. Prawdopodobieństwo, że któryś z bonów skarbowych nie zostanie wykupiony, jest właściwie zerowe, ponieważ są one zabezpieczone całym majątkiem potężnego kraju. Bony skarbowe są prawdopodobnie najbezpieczniejszym papierem dłużnym na świecie. Wyjątkowe niskie ryzyko zawdzięczają one krótkiemu terminowi wykupu i zerowemu prawdopodobieństwu niedotrzymania zobowiązań. Niski poziom ryzyka znajduje odzwierciedlenie w najniższej zmienności stóp zwrotu, która przyciąga
biuro rachunkowe Katowice o wysokim stopniu awersji do ryzyka, akceptujące niewielki dochód.

Bony skarbowe przynoszą niewielki dochód równy, średnio rzecz biorąc, stopie inflacji. Są one jednak nabywane przez inwestorów charakteryzujących się dużą awersją do ryzyka, ponieważ są pozbawione ryzyka niedotrzymania zobowiązań, ryzyka złego zarządzania, braku płynności, konwersji, ryzyka politycznego oraz branżowego. Ponadto większość emisji bonów skarbowych nie podlega wcześniejszemu wykupowi. Bony skarbowe pociągają za sobą jedynie konieczność zapłacenia podatku dochodowego, którego wysokość można łatwo przewidzieć, oraz niewielkie ryzyko zmiany stopy procentowej i utraty siły nabywczej.Wskaźniki finansowe