Budżet jako podstawowy mechanizm wprowadzania zmian

Isotą budżetowaniu według koncepcji „kaizen” jest znalezienie możliwych do wprowadzenia zmian sposobu działania pozwalającego osiągnąć wyznaczone wielkości zysku. Podstawowymi zaletami tej koncepcji są bezwzględnie podporządkowanie wielkości ujętych w budżetach strategicznych założeniom firmy oraz przyjęcie budżetu jako podstawowego mechanizmu wprowadzania zmian. W praktyce spółek japońskich w proces ten zaangażowani są wszyscy pracownicy firmy a ilość zgłaszanych propozycji jest jednym z podstawowych mierników ich oceny. Literatura przedmiotu pokazuje również pewne nowe koncepcje koncentrujące się nie na samym procesie tworzenia budżetów ale przede wszystkim na sposobie ich weryfikacji. Propozycje zmierzają do włączenia
biuro rachunkowe Katowice w proces budżetowania innych instrumentów rachunkowości zarządczej. Koncepcja opracowana w ramach projektu CAM-I zaleca weryfikację budżetów na podstawie mierników efektów działań mających istotne znaczenie dla realizacji strategii tzw. kluczowych czynników sukcesu. Przedstawione koncepcje konkretyzują ten postulat proponując zastosowanie do takiej oceny określonych kryteriów. Do kryteriów tych zaliczyć można m.in.: budżetowanie wartości dla akcjonariuszy oraz budżety kontrolowane przez produktywność.

Wskaźniki finansowe