Budżetowanie kaizen

Literatura opisuje również inne koncepcje nowoczesnego budżetowania. Jedną z najczęściej przytaczanych jest wykorzystywana w japońskich spółkach metooda „kaizen”. To japońska filozofia ciągłego doskonalenia - „kaizen”, która w odniesieniu do koncepcji tradycyjnego budżetowania znajduje odwzorowanie poprzez zmianę tradycyjnie przyjętej kolejności etapów w procesie budżetowania. W budżetowaniu „kaizen” punktem wyjściowym do tworzenia budżetu jest określenie docelowej wielkości danego budżetu. W przypadku budżetu zysku operacyjnego jest to wielkość zysku operacyjnego jaka powinna być, zgodnie z założeniami budżetu, wypracowana w okresie czasu jaki obejmuje ten budżet. Wielkość ta jest następnie rozdzielana na wielkość cząstkowe – przychodów i kosztów. Wielkości te stają się punktem odniesienia dla porównywania z danymi pochodzącymi z budżetów opracowanych przez
biuro rachunkowe Katowice według formuły przyrostowej. Porównanie docelowej wielkości zysku operacyjnego z możliwą do zrealizowania, w przypadku kontynuacji działalności w dotychczasowy sposób, wskazuje na istniejącą lukę, którą należy usunąć w porcesie tworzenia budżetu.

Wskaźniki finansowe