Model budżetowania

Przedstawiony schemat budżetowania obejmuje jedynie cztery etapy tworzenia budżetu i jest przeznaczony przede wszystkim do sporządzania rocznego budżetu głównego firmy. Model ten w znacznej części można odnieść do tematyki sporządzania budżetów operacyjnych.

Kolejny etap sporządzania modelowego budżetu przedstawiono poniżej.
W etapie pierwszym następuje określenie warunków zewnętrznych otoczenia, w którym działa spółka. W twj fazie musi nastąpić określenie strategicznych kierunków działania adekwatnych do aktualnej i oczekiwanej sytuacji rynkowej. Następuje tu również określenie poziomu rozmiarów działalności oraz oszacowanie zasobów niezbędnych do jego realizacji. Określa się stopień zaangażanowania jaki
biuro rachunkowe Katowice odegra w tej fazie.

Etap drugi to szczegółowa wewnętrzna alokacja zasobów opierająca się na założeniach przyjętych w etapie pierwszym. W ramach tego etapu muszą zostać ostatecznie rozwiązane wszystkie otwarte do tej pory kwestie nie mające znaczenia strategicznego. Końcowa alokacja odbywa się poprzez dokonanie wyboru pomiędzy różnymi, konkurencyjnymi sposobami wykorzystania ograniczonych zasobów spółki.

Etap trzeci szacowanie rezultatów działań do realizacji których zostały w budżetach przydzielone zasoby. Istotną kwestią jest to aby ocena ta dotyczyła nie tylko wielkości finansowych ale również innych wielkości istotnych z punktu widzenia realizacji strategii spółki, czyli tzw. kluczowych czynników sukcesu.

Ostatni etap budżetowania to podsumowanie budżetów dotyczących różnych obszarów działalności w jednolitej formie sprawozdań finansowych tj.: rachunku zysków i strat, bilansu majątkowego oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Wskaźniki finansowe