Oczekiwana stopa zwrotu

Najważniejszym mierników wyniku inwestycji jest jej oczekiwana stopa zwrotu. Jest ona zatem podstawą prawie wszystkich ilościowych czynników ryzyka, którą inwestorzy i
biuro rachunkowe Katowice nie są w stanie z góry określić. Jaką stopę zwrotu przyniesie im inwestycja? Decyzje inwestycyjne oparte są na wybiegających w przyszłość oczekiwaniach. Oczekiwana stopa zwrotu jest średnią ważoną możliwych stóp zwrotu, gdzie wagami są prawdopodobieństwa poszczególnych stóp. Oczekiwaną stopę zwrotu oblicza się dodając iloczyny wszystkich możliwych stóp zwrotu i odpowiadających im prawdopodobieństw. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie oczekiwanej stopy zwrotu to walor dominujący, który cechuje się maksymalną możliwą stopą zwrotu przy wybranym poziomie ryzyka, lub odwrotnie, najmniejszym ze wszystkich aktywów ryzykiem przy danej oczekiwanej stopie zwrotu.Wskaźniki finansowe