Polepszenie produktywności

Stopień polepszenia produktywności dotyczy zarówno jednostek realizujących działalność podstawową firmy oraz wszystkich jednostek wspomagających. Do każdego produktu musi zostać ustalony czynnik produkcji, dla którego produktywność będzie mierzona. Wielkość miernika produktywności ustalona na podstawie założeń budżetowych jest analizowana w porównaniu z:
- wielkością produktywności z poprzednich okresów,
- wskaźnikami produktywności osiąganymi przez konkurencję,
- zakładanymi docelowymi wartościami przyjętymi w planach strategicznych,
- podobnymi miernikami stosowanymi w innych krajach.

Wynik przeprowadzonej analizy spodziewanej produktywności powinien daje odpowiedź na pytanie, czy założona zmiana produktywności jest w danych warunkach działania firmy wystarczająca. Jeżeli jest korzystna budżet kosztów operacyjnych zostaje zatwierdzony. W innym wypadku założenia budżetowe muszą zostać zweryfikowane, a proces tworzenia budżetu powinno przeprowadzonić ponownie
biuro rachunkowe Katowice przy założeniu wprowadzania dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia produktywności.

Wskaźniki finansowe