Powiązanie budżetu z zamiarami strategicznymi

Pośród wymienionych celów zmian do najważniejszych zaliczona została konieczność nadania procesowi ukierunkowania strategicznego. Wykonanie tego działania może być realizowane, poprzez ścisłe powiązanie założeń i wielkości budżetowych z zamiarami strategicznymi tzn. wizją, celami strategicznymi oraz planami sposobu ich osiągnięcia przez firmę. Aspekt strategiczny powinien być również uwzględniony w fazie zatwierdzania budżetów.
Z różnych konkurencyjnych sposobów wykorzystania zasobów, należy wybrać te które pozwolą najbardziej efektywnie realizować strategię spółki przy współpracy z
biurem księgowym Katowice. Świadomy wybór oparty na kompromisie pomiędzy koniecznością realizacji różnych celów – finansowych i nie finansowych, jak również celów długookresowych oraz wymagania bieżące powinny przyświecać koncepcji budżetu.
Racjonalna alokacja zasobów zgodnie z przyjęta strategią sprzyja na koncentrowaniu się w procesie budżetowania, na wielkościach finansowych w ujęciu wykonywanych procesów, a nie wyodrębnionych jednostek wewnętrznych.

Wskaźniki finansowe