Ryzyko branżowe

Branżę można traktować jako grupę przedsiębiorstw konkurujących ze sobą w sprzedaży określonego jednorodnego produktu. Ryzyko branżowe jest tą częścią całkowitej zmienności stopy zwrotu, która wynika z wydarzeń dotyczących określonego produktu lub wszystkich firm w danej branży. Głównymi czynnikami oddziałującymi na
biuro rachunkowe Katowice i wszystkie firmy należące do jednej branży są: cykl życia branży, międzynarodowe cła i kontyngenty na określone wyroby, podatki związane z wyrobami lub branżą, konflikty ze związkami zawodowymi, przepisy w zakresie ochrony środowiska, dostępność surowców i inne. W rezultacie oddziaływania tych wspólnych czynników ceny papierów wartościowych emitowanych przez konkurujące firmy wykazują tendencję do poruszania się w tym samym kierunku.

Wskaźniki finansowe