Czynniki ryzyka tworzą ryzyko całkowite

Wymienione powyżej czynniki stanowią podstawowe źródła niepewności inwestycyjnej, ale nie wyczerpują listy wszystkich rodzajów ryzyka. Gdybyśmy mogli wyliczyć wszystkie czynniki, utworzyłyby one ryzyko całkowite, czyli całkowitą zmienność stopy zwrotu. Słowniki definiują ryzyko jako „prawdopodobieństwo uszkodzenia, zniszczenia lub poniesienia straty”. Intuicyjnie definicja ta wydaje się trafna. Definicje słowne można jednak jak uważa
biuro rachunkowe Katowice interpretować w różny sposób.

Czytelność definicji można poprawić dzięki jej słownemu uściśleniu lub dzięki przykładom, które nie zawsze są w pełni adekwatne i rzadko charakteryzują się zwięzłością. Ponadto definicja słowna nie daje podstaw do oceny porównawczej. Na przykład słownikowa definicja ryzyka nie jest na tyle precyzyjna, by umożliwić klasyfikowanie walorów pod względem poziomu ryzyka. Potrzebny jest zatem ilościowy substytut definicji słownikowej. Jednym z najważniejszych pojedynczych mierników wyniku inwestycji jest jej stopa zwrotu. Nic zatem dziwnego, że służy ona jako podstawa większości ilościowych substytutów ryzyka.

W warunkach powszechnej niepewności inwestorzy nie są w stanie z góry określić, jaka stopę zwrotu przyniesie ich inwestycja. Mogą oni jednak sformułować rozkład prawdopodobieństwa możliwych stóp zwrotu. Na tym rozkładzie oparta jest ilościowa miara ryzyka, która przedstawiamy poniżej. Z uwagi na to, że mierzy ona bezpośrednio „prawdopodobieństwo uszkodzenia, zniszczenia lub poniesienia straty”, można ją stosować zamiennie ze słowem „ryzyko”.Wskaźniki finansowe