Ryzyko niedotrzymania zobowiązań

Ryzyko niedotrzymania zobowiązań związane jest z tą częścią całkowitego ryzyka inwestycyjnego, która wynika ze zmian w finansowej integralności firmy. Na przykład zmiany w pozycji finansowej danej firmy powodujące, że zbliża się ona lub oddala od bankructwa, będą odzwierciedlone w rynkowej cenie jej papierów wartościowych. Doświadczana przez inwestorów zmienność stóp zwrotu wynikająca ze zmian w wypłacalności przedsiębiorstwa nazywana jest ryzykiem niedotrzymania zobowiązań. Ryzyko niedotrzymania zobowiązań jest monitorowane przez
zakładanie spółek Katowice.

Na ogół ponoszone przez inwestorów straty nie są rezultatem faktycznego niedotrzymania warunków czy tez bankructwa firmy. Straty te wynikają częściej ze spadku cen papierów wartościowych, w miarę jak integralność finansowa firmy ulega osłabieniu. Zanim firma ulegnie faktycznemu bankructwu, wartość emitowanych przez nią walorów spadnie niemal do zera. A zatem strata wynikająca bezpośrednio z bankructwem firmy będzie tylko ułamkiem całkowitej straty, pogłębiającej się wraz z pogarszaniem sytuacji finansowej firmy.