Ryzyko siły nabywczej

Terminem ryzyko siły nabywczej określa się zmienność stóp zwrotu wynikającą z inflacji. Ekonomiści mierzą stopę inflacji za pomocą indeksu cenowego czyli w taki sam sposób jak
założenie spółki Katowice. W Stanach Zjednoczonych popularnym indeksem cenowym jest indeks cen konsumpcyjnych (CPI - Consumer Price Index).
Procentowa zmiana tego indeksu jest powszechnie uznawaną miarą stopy inflacji. Na przykład stopa oprocentowania depozytu bankowego nazywana jest „stopą nominalną”. Nominalna stopa zwrotu jest wielkością nie uwzględniającą wpływu inflacji. Wpływ inflacji odzwierciedla realna stopa zwrotu.