Ryzyko wcześniejszej spłaty

Niektóre obligacje i akcje uprzywilejowane obarczane są klauzulą, która pozwala emitentowi dokonać ich odkupu. Emitenci chętnie stosują taką klauzulę, ponieważ pozwala im ona wykupić własne akcje uprzywilejowane lub obligacje przy wykorzystaniu funduszy uzyskanych z nowych emisji. Opłaci się to w przypadku spadku rynkowych stóp procentowych poniżej poziomu charakteryzującego wcześniejsze emisje. Zysk przedsiębiorstwa z takich transakcji oznacza identyczną stratę dla inwestorów. Dla inwestorów klauzula przedterminowego wykupu jest źródłem ryzyka, że zostaną oni pozbawienie korzystnej lokaty w okresie, gdy będą zmuszenie reinwestować fundusze przy znacznie niższej stopie procentowej.

Ta część ogólnej zmienności stopy zwrotu, która wynika z możliwości przedterminowego wykupu emisji, nazywana jest ryzykiem wcześniejszej spłaty. Ryzyko to pociąga za sobą premię w postaci nieco wyższej średniej stopy zwrotu. Ten dodatkowy dochód
rejestracja spółki z o.o. Katowice powinno nieco zwiększać wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa wcześniejszego wykupu emisji.