Statystyczna analiza ryzyka

Profesjonaliści zajmujący się inwestowaniem definiują ryzyko jako zmienność stopy zwrotu. Oznacza to, że im szerszy rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu, tym bardziej ryzykowna dana inwestycja. Zgodnie ze słownikową definicją ryzyka („prawdopodobieństwo poniesienia straty”), bardziej wskazane może wydawać się mierzenie ryzyka jako obszaru znajdującego się poniżej wartości oczekiwanej. Jeśli jednak dany rozkład jest symetryczny, ów wybór miary nie ma znaczenia.

Analitycy finansowi, statystycy i
założenie spółki Katowice używają najczęściej ilościowej miary ryzyka nazywanej wariancją stopy zwrotu. Wariancja jest dobrze znaną wielkością statystyczną. Jej bezpośrednie policzenie umożliwiają niektóre kalkulatory i liczne programy komputerowe. Wariancja stopy zwrotu z danego waloru równa jest sumie iloczynów dwóch czynników. Pierwszym z tych czynników jest kwadrat odchylenia każdej z możliwych stóp zwrotu od jej wartości oczekiwanej, a drugim – prawdopodobieństwo wystąpienia danej stopy zwrotu. Odchylenie standardowe i wariancje można stosować wymiennie. Pojęciowo stanowią one równoważne miary całkowitego ryzyka związanego z danym walorem.