Stopa zwrotu z inwestycji

Jednookresowa stopa zwrotu jest podstawową zmienną losową wykorzystywaną w analizie inwestycyjnej. Stopa zwrotu mierzona przez
rejestracja spółki Katowice jest przydatna w analizie. Stopa zwrotu jest pojęciem ważnym, ponieważ mierzy tempo wzrostu lub spadku bogactwa inwestorów. Jednookresowa stopa zwrotu z inwestycji określa całkowity dochód, jaki inwestor otrzymałby w okresie inwestycyjnym. Dochód ten wyrażony jest w procentach początkowej wartości inwestycji. Nabywając pojedynczą akcję lub obligację można otrzymać dwojakiego rodzaju dochód:
1. Dochód wynikający ze wzrostu ceny lub strata spowodowana jej spadkiem, nazywane również zyskiem lub stratą kapitałową.
2. Strumień gotówki w postaci dywidend lub odsetek.

Suma tych dwóch składników zysku (lub straty) równa jest zmianie wartości inwestycji w danym okresie.
Źródłem ryzyka inwestycyjnego związanego z każdą inwestycją jest jakaś niepewność względem przyszłych stóp zwrotu. Rozważmy niektóre źródła niepewności, które składają się na ryzyko inwestycji.