Zależność pomiędzy ryzykiem i stopą zwrotu

Jeśli sąd ogłosi upadłość przedsiębiorstwa, wszystkie jego aktywa zostaną sprzedane w celu pokrycie niespłaconych zobowiązań. Spłacanie zobowiązań następuje w ściśle określonej kolejności, przy czym niektórzy wierzyciele oraz
rejestracja spółki z o.o. Katowice są spłacani szybciej niż inni. Konkretnie rzecz biorąc, wszyscy właściciele różnego rodzaju zobowiązań oraz wszyscy posiadacze obligacji i akcji uprzywilejowanych muszą być spłacenie przed akcjonariuszami zwykłymi.

Z uwagi na to, że akcjonariusze są ostatni w kolejności zaspokajania z majątku bankrutującej firmy, w przypadku bankructwa z reguły nic nie otrzymują, ponieważ po spłacie pozostałych wierzycieli przeważnie nic nie pozostaje. Ryzyko bankructwa sprawia, że akcje zwykłe są znacznie bardziej ryzykowne od bonów skarbowych, a nawet od obligacji emitowanych przez to samo przedsiębiorstwo. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokiej zmienności dochodu z akcji zwykłych. Ze względu na wysoki poziom ryzyka papiery te osiągają najwyższą średnią stopę zwrotu.