Analiza wartości budżetowania dla akcjonariuszy

Przy zastosowaniu koncepcji budżetowanie wartości nabiera ona cech charakterystycznych dla analizy wartości, dla akcjonariuszy. Podstawą oceny są przepływy pieniężne, weryfikacja budżetu wykonywana jest na poziomie centrum inwestycji, zmiennymi decyzyjnymi są wielkości finansowe, a funkcją celu maksymalizacja obecnej wartości przepływów pieniężnych netto w długim okresie. Zupełnie inną orientację ma koncepcja tworzenia budżetów w oparciu o kontrolę produktywności. Dotyczy ona wprost weryfikacji budżetów kosztów operacyjnych przez
biuro rachunkowe Katowice i odnosi się do perspektywy krótkookresowej. Budżet stworzony wg. tej koncepcji to budżet, którego zatwierdzenie jest uzależnione od wykazania, że zakłada on poprawę produktywności wymaganą przez zatwierdzającego. Określenie, przy okazji tworzenia budżetu, stopnia polepszenia produktywności wymaga dokładnego zidentyfikowania wyrobów tworzonych przez poszczególne jednostki wewnętrz firmy oraz nawet przez poszczególnych pracowników.

Wskaźniki finansowe