Weryfikacja danych budżetowych

Koncepcja budżetowania w przekroju działań oznacza, że jej istotnym elementem jest podejście do sposobu uzgadniania i weryfikacji danych budżetowych. Tak jak w fazie tworzenia budżetu, również podczas jego weryfikacji koncentrujemy się na analizie działań. Efektywność każdego działania oceniana jest na podstawie porównania kosztów wykonania działania oraz efektów jakie są uzyskiwane w jego wyniku.
W określeniu wyników istotne jest ustalenie roli jaką pełni
rejestracja spółki akcyjnej Katowice w realizacji strategii firmy, czy dane działanie i jego rezultaty są istotne z perspektywy kluczowych czynników sukcesu firmy. Drugi aspekt to określenie miejsca działania w hierarchii wartości – czy dane działania generują wartość dodaną.
Analiza działań przeprowadzona w takim ujęciu pozwala na szukanie możliwości obniżki kosztów w sposób zgodny z przyjętą strategią osiągania wyznaczonych celów. Duży nacisk położony jest na szukanie rozwiązań pozwalających poprzez zmianę sposobu działania na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów.

Wskaźniki finansowe